Ngày thì lau lách “họp”, đêm thì đom đóm “nhóm”. Họp với nhóm, chao ơi.

Nếu trên nền chợ xưa là một siêu thị, thì... Thì mặc cho đèn nê-ông sáng trưng, trong lòng người cũ lửa sầu vẫn nhóm.

(Thu Tứ)Phạm Thiên Thư, “Đom đóm”
nền chợ xưa giờ họp lách lau
hỏi cô hàng xén giạt về đâu
đêm đêm bầy đóm xanh từng chiếc
tụ giữa nền hoang nhóm lửa sầu