Phạm Duy, “Nghìn trùng xa cách” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.