mình theo mình dạo vườn quê
“phút linh cầu mãi” chưa nghe nhập thần (1)
cúc mai chẳng chịu hóa vần
về mau em hỡi hoa lòng của anh!

(Thu Tứ)

(1) “Phút linh cầu mãi không về”: câu mở đầu bài Đợi Thơ của Hồ Dzếnh.Chế Lan Viên, “Vườn quê”vắng lặng vườn quê mình lại mình
câu thơ theo mãi vẫn chưa thành
đỏ hồng hoa giấy, vàng mai, cúc
em vẫn chưa về, thơ vắng tanh.


1987