Khuyết danh, Có một mùa hoa... (ảnh đẹp quá, có ai biết tên tác giả?...)