Lê Văn Lý, “Qui tắc liên tục”Nghiên cứu về cú pháp Việt Nam, ông Lê Văn Lý có đưa ra hai tỉ dụ để chứng minh một qui tắc.

Các tỉ dụ là: "Cậu Hai đi dạo ngoài bờ sông câu cá trượt chân ngã xuống nước chết đuối" và "Khi nói xong, ông đứng dậy, từ giã mọi người rồi ra về". Qui tắc được gọi là "qui tắc liên tục", định nghĩa như sau: "Các tự ngữ trong câu nói được diễn ra theo thứ tự các sự kiện đã xảy ra trong thời gian: cái gì xảy ra trước được nói ra trước, cái gì xảy ra sau được diễn ra sau."


(Dẫn theo tiểu luận "Chúng ta qua tiếng nói" của Võ Phiến. Theo chú thích ở cuối tiểu luận ấy thì Lê Văn Lý trình bày ý kiến nói trên trong tác phẩm
Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr. 210.)