Nhuộm răng, ăn trầu là tục chung của rất nhiều nhóm Việt tộc. Nhưng nghiện ăn trầu tới mức đặt ra chức quan lớn hầu trầu thì có “sa đà” (tiếng Chăm?)! (TT)


Lương Ninh, “Nhuộm răng, ăn trầu”trong đời sống trước đây, cau vẫn là thức dùng thường xuyên trong giao tế, không thể thiếu được của người Chăm. Cau còn có tiếng vang ra ngoài biên giới: "Trong khi du lịch phương nam, duy chỉ có cây cau là đáng xem hơn cả" (Thủy kinh chú). Tục nhuộm răng đen phổ biến của người Chăm trước đây cũng gắn liền với việc ăn trầu. Việc dâng trầu cau còn trở thành một nghi thức tôn kính đối với nhà vua, cho nên mỗi lần vua ngự triều, thường có thị nữ dâng cau, và bia Lai Trung (Bình Trị Thiên) khoảng năm 920 đã nói về quan Danay Pinan, nghĩa đen là "hầu trầu cau", nhưng lại là một chức quan lớn (prthujana).


(Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh,
Lịch sử Việt Nam, tập I, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1983, tr. 308)