Ðúng quá! Tiếc quá!
(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Bay bướm Việt Nam”cái thanh thoát, nhẹ nhàng (...) bay bướm của bản sắc Việt Nam


(Trần Quốc Vượng,
Trong cõi, nxb. Trăm Hoa, 1993, tr. 102)