Sáng tạo nghệ thuật là tạo một cái hình đẹp cho cảm nghĩ.

Tại sao cảm nghĩ phải thật thì hình mới có thể đẹp?

Thì cũng như cảm nghĩ phải tốt thì hình mới có thể đẹp.

Thật, Tốt, Ðẹp, là một.

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Văn thơ phải thành thực”Văn thơ không thành thực thì dẫu nói chuyện thời thế hay chuyện gió, trăng, mây, nước cũng là văn thơ bỏ đi.


(Trích bài về Hoài Thanh của Hồ Sĩ Vịnh, in trong
99 góc nhìn văn hiến Việt Nam, nxb. Thông Tấn, VN, 2006. Nhan đề phần trích tạm đặt.)