Trịnh Công Sơn, “Vết lăn trầm” (QD)Xin bấm vào đây để nghe.