Ơn Nghĩa Sinh Thành sau đây sẽ do Trường Vũ hát...Dương Thiệu Tước, “Ơn nghĩa sinh thành” (TV)Xin bấm vào đây để nghe