Phạm Duy, “Ngày đó chúng mình” (NH, TTH)Xin bấm vào đây để nghe.