Ðại khái, trong thiên kỷ I trước Tây lịch xảy ra chuyện một số người Việt tộc sống ở lưu vực sông Dương Tử dưới áp lực bành trướng của Hoa tộc đã di cư xuống phía nam và có ghé vào vùng châu thổ sông Hồng, nơi từ lâu đã có người Việt tộc khác ở.

Vào khoảng ấy trên đất ấy tục truyền có Hùng Vương. Vua Hùng là dân bản địa hay người mới tới?

Bình Nguyên Lộc căn cứ vào truyền thuyết của người Mường (theo ông là dân di cư) mà cho rằng vua Hùng vốn là lãnh tụ bản địa. Sau khi nước Văn Lang thêm dân mới là anh em Việt tộc phương bắc, vua Hùng vẫn tiếp tục cai trị...

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Hùng Vương là bản địa”(Đa số người Mường) từ nước Sở đi thẳng xuống đây, chớ không phải từ Cối Kê như L. Aurousseau đã giả thiết (hay) từ Phúc Kiến như Madrolle đã nói (...) Khi Sở thành lập (...) có một nhóm Việt bất khuất, không hợp tác, chạy đi (tr. 805)

Truyền thuyết Mường kể (...) họ thường gả con gái cho vua Hùng Vương (tr. 805)


(Trích Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971. Nhan đề phần trích tạm đặt.)