Phạm DuyQuê Nghèo sau đây sẽ do Hương Lan hát...Quê nghèo (HL)Xin bấm vào đây để nghe.