Trịnh Công Sơn, “Có một dòng sông... ” (TVT)Xin bấm vào đây để nghe.