Dân ca Nam bộ Lý Cái Mơn sau đây sẽ do Hương Lan hát...Dân ca Nam bộ, “Lý Cái Mơn” (HL)Xin bấm vào đây để nghe