Cái “nên thân” là cái chỉ một số ít người trời sinh có năng khiếu mới làm được.

Người làm được mà “chạy theo dư luận” của những người không làm được thì cũng không làm được!

(Thu Tứ)Sơn Nam, “Khổ nhất là dư luận”Khổ nhất là chịu đựng dư luận của đám đông (...) Thêm dư luận của cha mẹ, vợ con và những người bạn trong chòm xóm (...) Chạy theo dư luận (...) thì chẳng sáng tác được cái gì “nên thân” cả


(Trích Sơn Nam,
Một mảnh tình riêng (hồi ký), nxb. Văn Nghệ TPHCM, VN, 2000, tr. 9. Nhan đề phần trích tạm đặt.)