Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ sau đây sẽ do Thanh Thúy hát...Phan Huỳnh Điểu, “Ở hai đầu nỗi nhớ” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.