Thu Tứ, “Nét siêu hình trong văn miền Trung”
(sẽ viết lại)