Đêm Thu sau đây sẽ do Trần Thái Hòa hát...Đặng Thế Phong, “Đêm thu” (TTH)Xin bấm vào đây để nghe