Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông sau đây sẽ do Tuấn Phong và Hương Giang hát...Phan Huỳnh Điểu, “Anh ở đầu sông...” (TP, HG)Xin bấm vào đây để nghe.