Thời mới sinh cảm nhận mới. Có thể thử dùng khuôn cũ để chứa: có khi vẫn vừa, có khi sửa lại thì vừa, có khi thấy phải làm khuôn mới. Cũng có thể làm ngay khuôn mới. Điều quan trọng là khuôn phải vừa khít bất cứ cái gì nó chứa.

(Thu Tứ)Văn Cao, “Làm mới cái sẵn có”Cái mới đâu (cần) phải là những cái không sẵn có. Sự làm mới những cái sẵn có cũng là một phương pháp sáng tạo (12-7-1957)


(Văn Cao, “Mấy ý nghĩ về thơ”, trong
Tác phẩm chọn lọc 2-1995, nxb. Văn Học, 1995. Nhan đề tạm đặt.)