Nhầm áo nâu với buồm nâu, cái gió rõ khéo nhầm!

Bài thơ 25 chữ vẽ nên tuyệt vời một mảng quê.

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Dáng nhạn”Sông đẹp dòng
Ðò vui rời bến
Cô lái vươn mình
Trôi dáng - nhạn
Gió ngỡ buồm quen...
Vạt áo nâu non khép vội tà.