Hát xẩm, “Ngãi mẹ sinh thành” (MTH)Xin bấm vào đây để nghe.