Hát ru, “Bao giờ cho chuối có ngành”Xin bấm vào đây để nghe.