Phạm DuyXuân Ca sau đây sẽ do Phượng Loan hát...Xuân ca (PL)Xin bấm vào đây để nghe.