Đình Hoàng Xá, Hà Tây - Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII, Trần Văn Cẩn chọn, Nguyễn Đỗ Cung giới thiệu, Lê Vượng chụp ảnh, nxb. Ngoại Văn, Việt Nam, 1975.
Đây là chi tiết trong một bức chạm cảnh hát ả đào.