Tâm linh là gì? Đại khái, là có niềm tin vào một tín ngưỡng nào đó.

Toàn thể nhân loại vốn đều có văn hóa tâm linh.

Ở Tây phương sau khi khoa học ra đời, trong vài trăm năm văn hóa tâm linh vẫn tiếp tục sống khỏe, người bên ấy vẫn tin vào Chúa. Nhưng bây giờ bên Tây, văn hóa tâm linh coi như chết rồi. Đạo Chúa chỉ còn là một nét văn hóa truyền thống. Dường như không phải ngẫu nhiên, người Tây phương bây giờ kém lành mạnh lắm.

Ở ta, “tôi (...) ngày càng tin”, vì “trông thấy (ngày càng nhiều) những điều” kém lành mạnh nơi con cháu mình. Nhưng thế hệ trẻ không có thấy vậy đâu, và cứ ngày càng bớt tin vào văn hóa tâm linh...

Mê tín là dở. Nhưng ngược lại hình như còn dở hơn.

(Thu Tứ)Sơn Nam, “Tâm linh là cần thiết”Tôi hướng đến và ngày càng tin vào giá trị và sự cần thiết của văn hóa tâm linh đối với đời sống con người.


(SN trả lời phỏng vấn của báo
Nhân Dân, trang nhandan.com, 14/3/2004)