Tâm linh là gì? Đại khái, là có niềm tin vào một tín ngưỡng nào đó.

Toàn thể nhân loại vốn đều có văn hóa tâm linh.

Ở Tây phương sau khi khoa học ra đời, trong vài trăm năm văn hóa tâm linh vẫn tiếp tục sống khỏe, người bên ấy vẫn tin vào Chúa. Nhưng bây giờ bên Tây, văn hóa tâm linh coi như chết rồi. Đạo Chúa chỉ còn là một nét văn hóa truyền thống. Dường như không phải ngẫu nhiên, người Tây phương bây giờ kém lành mạnh lắm.

Ở ta, “tôi (...) ngày càng tin”, vì “trông thấy (ngày càng nhiều) những điều” kém lành mạnh nơi lớp sau. Nhưng thế hệ trẻ không có thấy minh như vậy đâu. Đã đinh ninh Tây cái gì cũng đúng thì thấy làm sao được.

Những “người cổ” như “tôi” giữa “cuộc bể dâu” siêu cấp này chỉ còn cách dựa vào văn hóa tâm linh để khỏi quá “đau đớn lòng” mà chết sớm. Sống cho lâu để được đau đớn cho dài!

(Thu Tứ)Sơn Nam, “Tâm linh là cần thiết”
Tôi hướng đến và ngày càng tin vào giá trị và sự cần thiết của văn hóa tâm linh đối với đời sống con người.


(SN trả lời phỏng vấn của báo
Nhân Dân, trang nhandan.com, 14/3/2004)