Tâm linh là tín ngưỡng, là niềm tin.

Tôn giáo là kiến trúc, điêu khắc, tổ chức quản lý, đào tạo, truyền bá v.v.

Tâm linh không to theo tôn giáo, có khi còn bé lại!

(Thu Tứ)Đỗ Minh Tuấn, “Tâm linh và tôn giáo”
Tâm linh là hiện tượng văn hóa, tôn giáo là hiện tượng văn minh (...)

Ðời sống tâm linh của một dân tộc biểu hiện văn hóa của dân tộc đó trong ứng xử với cái vĩnh hằng (...)

Sự phát triển tôn giáo (...) lấn áp sự phát triển tâm linh.


(Ðỗ Minh Tuấn,
Ngày văn học lên ngôi, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1996, tr. 128. Nhan đề phần trích tạm đặt.)