Trịnh Công Sơn, “Cánh chim cô đơn” (TT)



Xin bấm vào đây để nghe.