Người Việt Nam hết sức quan tâm đến chuyện lưu truyền nòi giống, tức xem trong đứa con có một thứ gì đấy từ cha mẹ truyền xuống.

Theo thuyết đầu thai thì hồn của đứa con là hồn của một người đã chết nào đó nhập vào.

"Thuyết nòi giống" và thuyết đầu thai đã thỏa hiệp với nhau như thế nào nhỉ?

(Thu Tứ)Phan Ngọc, “Thuyết đầu thai”thuyết đầu thai (...) cho rằng linh hồn sau khi xác thịt chết có thể nhập vào một người, một động vật hay một vật vô sinh. Nó không những là chung cho ÐNA trước Phật giáo mà lý thuyết luân hồi của Phật giáo chỉ là một cách biểu hiện có lý luận hơn mà thôi (...)

Tín ngưỡng đầu thai là cái cầu phổ biến để biến một vị thần xa lạ thành vị thần Việt Nam


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 344, 384)