Trịnh Công Sơn, “Biển nhớ” (KL)Xin bấm vào đây để nghe.