Phạm Duy, “Bài ca sao” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.