Khảo cổ Việt Nam chứng minh cư dân bản địa ở châu thổ sông Hồng đã bước vào thời đại Ðồng từ trước Ðông Sơn.

Nhưng trong thời gian tồn tại của văn hóa Ðông Sơn gần như chắc chắn đã xảy ra, dưới áp lực nam tiến của Hoa chủng, những đợt di cư lớn của người Việt tộc Giang Nam xuống châu thổ sông Hồng.

Mức đóng góp vào rực rỡ Ðông Sơn của những người anh em từ xa đến ấy, thực ra là thế nào?

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Tính bản địa của Văn minh sông Hồng”
Thành tựu quí giá nhất của giới khảo cổ học Việt Nam trong mấy chục năm qua là làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển tại chỗ của nền văn minh châu thổ sông Hồng, với bề dày thời gian (...) vài thiên niên kỷ trước công nguyên.


(Trần Quốc Vượng,
Trong cõi, nxb. Trăm Hoa, Mỹ, 1993. Nhan đề phần trích tạm đặt.)