Ðèn con xóm lảnh
Tắt lâu rồi
Bây giờ
Trời thơ lấp lánh
Một cụm Xem Ðêm.

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Một đốm sao”Ðại hội đêm nay
Ðủ mặt muôn sao vằng vặc
Xóm lảnh đèn con
Tôi góp với Thiên cầu
Một đốm sao.