Phan Huỳnh ĐiểuTrầu Cau sau đây sẽ do Đức Thành biểu diễn bằng đàn bầu...Trầu cau (ĐT đàn bầu)Xin bấm vào đây để nghe