Đây cái bài ca dao gợi hứng cho Nguyễn Công Trứ hát nói Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi...Ca dao, “Ai ơi chơi lấy...”Ai ơi chơi lấy kẻo già,
Măng mọc có lứa, người ta có thì.
Chơi xuân, kẻo hết xuân đi,
Cái già sòng sọc nó thì theo sau.văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam