Gốm trang trí đời Lý (mẫu 3) - ảnh Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam