Thái Bá Vân bảo xem tranh thấy cách nhìn cái gì đó của họa sĩ.

Người đọc bài xem tranh của Thái Bá Vân thấy cách nhìn tranh của Thái Bá Vân.

Sáng tạo là thể hiện cách nhìn, mà phê bình sáng tạo cũng là thể hiện cách nhìn.

Cho nên Bùi Vĩnh Phúc viết cả một quyển sách về nhạc Trịnh, xong thấy thực ra đã viết về chính mình!

(Thu Tứ)Bùi Vĩnh Phúc, “Chấm bút vào hồn”(...) Thực tại của cuộc đời, một cách nào đó, hiện ra trước mắt mỗi một chúng ta do chính nơi cái nhìn của ta về nó. Mà tâm hồn ta rung động như thế nào thì cái nhìn, từ đó, sẽ "khúc xạ" thực tại theo sự rung động ấy. Cái nhìn của tôi về "thực tại" Trịnh Công Sơn cũng là một cách nhìn của tôi về cuộc đời. Ðúng hơn, đó là một cách biểu lộ mình. Khi ta cầm bút viết về bất cứ điều gì trong đời, cũng có nghĩa là ta cầm bút và viết về chính ta. Ta chấm ngòi bút vào bình mực của tâm hồn mình để viết về chính mình. Cái viết nào cũng mang chứa trong nó sự thực đó.


(Bùi Vĩnh Phúc,
Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật, , nxb. Văn Mới, Mỹ, 2005, trên bìa sau)

_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.