Nguyễn Việt Dũng, Hang Thiên Đường ở Kẻ Bàng, Phong Nha, Quảng Bình