Nguyễn Văn Thiệt, Tuyết ở biển (tên khác là Vũ điệu diêm dân)