Con số 18 bí mật! Hiểu nó như Nguyễn Văn Huyên, không biết đã đúng hay chưa?Nguyễn Văn Huyên, “Con số mười tám”Con số 18 được lặp lại trong nhiều trường hợp khác nhau (18 đời Hùng Vương, con thứ 18 dâng bánh chưng bánh dầy, ngựa sắt của thánh Dóng cao 18 thước, phong tục rước 18 chiếc nõ và 18 chiếc nường, vòng trong của thành Cổ Loa có 18 ụ hỏa hồi, ở nước Ðiền có một dàn 18 trống kiểu Ðông Sơn), rõ ràng là nó có một vị trí quan trọng trong thế giới quan tôn giáo của người Việt (...)

Có thể nghĩ rằng con số 18 đời Hùng Vương là 18 dòng họ đầu tiên, kết hợp với nhau trong liên minh bộ lạc Văn Lang, lấy tổ hợp bộ lạc “Rồng-Chim” làm nòng cốt (...)

Có thể rút ra hai kết luận sau đây:

- Những trống đồng sớm nhất đã xuất hiện dưới thời Hùng Vương, chính xác hơn là vào cuối thời đại này.

- Con số 18 có mặt trên trống đồng (vành chim trên trống Ngọc Lũ, Sông Ðà, Khai Hóa gồm 18 chim) là căn cứ vật chất, xác nhận sự tồn tại của thời đại Hùng Vương.


(Nguyễn Văn Huyên và Hoàng Vinh,
Những trống đồng Ðông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản, 1975. Nhan đề tạm đặt.)