Trước khi chủng Hoa Hạ tràn tới, cư dân chính ở những đất sau đây đều là những người mà Ðào Duy Anh gọi là người Việt tộc và Bình Nguyên Lộc gọi là người Mã Lai. (TT)Trần Quốc Vượng, “Thục, Ba, Sở, Ngô, Việt”Nước Sở ở trung lưu (...) Ba, Thục ở thượng lưu và Ngô, Việt ở hạ lưu Trường Giang đều xuất phát từ một nền tảng văn hóa phi-Hoa (văn hóa lúa nước) rồi mới dần dần Hoa hóa (tr. 340)

Khoảng thế kỷ VIII trước (Tây lịch) (ở) trung lưu Trường Giang xuất hiện nước Sở là một quốc gia phi Hoa rồi nửa Hoa và cuối cùng Hoa hóa ở thượng tầng (...) các vua Sở đều có danh hiệu là Hùng (...) (tr. 340)

Ðất Ba vốn ở miền đông tỉnh Tứ Xuyên ngày nay, trung tâm là vùng Trùng Khánh. Ðất Thục ở miền tây tỉnh Tứ Xuyên, trung tâm là vùng Thành Ðô (tr. 698)


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội, 2000)