Xưa kia văn hóa Tàu không có cách gì trực tiếp ảnh hưởng tới đông đảo nhân dân Việt Nam.

Nhờ cái gốc là dân không bị đụng tới, mà mặc cho cái ngọn là vua quan tha hồ tự Hoa hóa, văn hóa Việt Nam trong bề sâu không mất.

Văn hóa Tàu do vua quan trịnh trọng rước về chỉ là vỏ. Văn hóa Việt do nhân dân sáng tạo, gìn giữ mới là ruột.

Vua quan không Hoa hóa được dân. Chính nhân dân giữ cho vua quan khỏi thực sự hóa Hoa!

Nhưng đó là chuyện xưa.

Chuyện nay là, nhờ đủ thứ kỹ thuật tối tân, văn hóa Tây đang ngày đêm Tây hóa thẳng tim óc nhân dân Việt Nam!

Việc tiếp thu văn hóa Tây bây giờ không phải là chuyện thiểu số lãnh đạo chủ động tiếp thu một cách tổ chức guồng máy cai trị nước, mà là chuyện đông đảo nhân dân đang lên cơn sốt tự Tây hóa mình về tất cả mọi mặt!

Văn hóa Việt Nam đang giẫy chết.

Văn hóa chết rồi, độc lập mà chi!

(Thu Tứ)Phan Ngọc, “Tiếp thu văn hóa để giữ độc lập”“tiếp thu văn hóa để giữ vững độc lập” là (...) khôn ngoan nhất


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 42)