Theo Trần Quốc Vượng, bài ca dao này gốc ở bài kệ “Có không” mà Từ Đạo Hạnh làm để diễn giải một tứ cú trong kinh Kim Cương.(1) Bài kệ do sư nổi tiếng làm, còn bài ca dao hẳn do một ẩn sĩ làm. Sư kệ rồi sĩ ca, chứ chắc chắn chẳng có người nông dân nào dính líu vào cái “tứ cú” lục bát này.

(Thu Tứ)

(1) Trần Quốc Vượng,
Trong cõi, nxb. Trăm Hoa, 1993, tr. 168.Ca dao, “Có có không không”Bản 1:

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Tuồng như đáy nguyệt lòng sông
Nào ai mà biết có không là gì

Bản 2:

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Vầng trăng vằng vặc in sông
Chắc chi có có không không mơ màngvăn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam