Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.12)”
五色令人目盲; 五音令人耳聾; 五味令人口爽; 馳騁畋獵令人心發 [9]狂; 難得之貨令人行妨.

是以聖人爲腹不爲目, 故去彼取此.

*

Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh nhân nhĩ lung; ngũ vị linh nhân khẩu sảng; trì sính điền liệp linh nhân tâm phát cuồng; nan đắc chi hoá linh nhân hành phương.

Thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục, cố khứ bỉ thủ thử.

*

Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho người ta ù tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi; ruổi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn; vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại.

Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái kia [tức cầu chất phác, vô dục mà bỏ sự xa xỉ, đa dục].


(Trích Nguyễn Hiến Lê,
Lão tử và Đạo Đức kinh)