Sau hơn mười thế kỷ vất vả “khai hóa” cho “Nam man”, rút cuộc chính “Trung Quốc nhân” lại bị đồng hóa!(1)

Chu Quang Trứ nghiên cứu mỹ thuật nên chú ý đến “những hình trang trí”, chứ thực ra bất cứ cái gì từ phương Bắc xuống cũng đều bị “uốn nắn, tái tạo”.(2)

Dĩ nhiên sở dĩ chuyện xảy ra như thế, là bởi “Nam” không phải “man”!

(Thu Tứ)

(1) Xem bài “Ai đã hóa ai” của TT.Chu Quang Trứ, “Nhờ vốn Ðông Sơn”Trong cộng đồng Bách Việt, người Lạc Việt và Âu Việt là những tổ tiên trực tiếp của chúng ta, từ trước khi tiếp xúc với văn hóa Hán và văn hóa Ấn, đã xây dựng được một nền văn hóa - văn minh ở trình độ cao mở đầu cho quá trình dựng nước. Ðó là văn hóa Ðông Sơn (...)

Chính nhờ có vốn văn hóa Ðông Sơn đặc sắc và phong phú mà (...) (tổ tiên ta) không bị đồng hóa mà lại tiêu hóa văn hóa Hán (...)

(...) những hình trang trí (...) của phương Bắc (...) đã được (...) uốn nắn, tái tạo để bớt (...) vẻ cao ngạo, cứng cỏi


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I, tr. 173-178. Nhan đề phần trích tạm đặt.)