Rìu Mã Lai I, rìu Mã Lai II (Bình Nguyên Lộc, Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, 1971. Chữ in bị mất một nửa là chữ Austro-asiatique.)