bay cao tận trời
dòm sâu tận mình
cũng không thấy hình
thế gian! thế gian!

(Thu Tứ)Nguyễn Đức Sơn, “Ngẫu cảm”
có bay cao chín tầng trời
chỉ nghe thượng đế ngàn đời nín thinh
có dòm sâu tận cửa mình
cũng không thấy được cái hình thế gian