Bản đồ cao độ Việt Nam - Vũ Tự Lập
(Núi Bà Đen, núi Chứa Chan và vùng Bảy Núi chắc diện tích nhỏ quá nên không thấy ở đây...)