“Gió mùa thu cha... rống con ngủ”, trời ơi! (TT)Nguyễn Đức Sơn, “Nói thật”ở ăn với mẹ mày nhiều
có trưa hộc máu có chiều trào cơm
có đêm quẩn trí sôi đờm
sáng ra cuộc sống quá nhờm con ơi
ru con cha rống thấu trời
oan khiên tan ở giữa đời cho mau